Intel·ligència Artificial a l'Aula: Una Aproximació Post-Connectivista

Universitat Rovira i Virgili (Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques)

El conductisme, el cognitivisme i el constructivisme són les tres grans teories d'aprenentatge que s'utilitzen més sovint en la creació d'entorns d'aprenentatge. Es plantegen moltes preguntes importants quan les teories d'aprenentatge establertes es miren des de la perspectiva de la tecnologia. Concretament, ens proposem estudiar com la Intel·ligència Artificial avançada (en totes les seves formes) ens porta cap a un nou escenari post-connectivista, on no només la tecnologia juga un paper fonamental, sinó que en particular la Intel·ligència Artificial difumina els límits entre persones i màquines intel·ligents, permet la interacció mitjançant llenguatge natural amb sistemes intel·ligents artificials, i augmenta la capacitat de l'individu per extreure connexions i conclusions de grans volums de dades en entorns canviants, volàtils, i altament interconnectats.

Equip

- Dr. Agusti Solanas (investigador principal, agusti.solanas@urv.cat)
- Dr. Edgar Batista
- Dra. Maria Ferré
- Dr. Antoni Martínez-Ballesté
- Dr. Domènec Puig
- Dra. Dolors Puigjaner

Publicacions

- E. Batista et al. Towards Context-Aware Classrooms: Lessons Learnt from the ACTUA project. In the International Conference on Applications in Electronics Pervading Industry, Environment and Society (ApplePies 2023), Genova, Italy, 2023 (pending publication).

- J. Machin et al. Multi-Agent Systems for Pervasive Electronics: A Case Study in School Classrooms. In the International Conference on Applications in Electronics Pervading Industry, Environment and Society (ApplePies 2023), Genova, Italy, 2023 (pending publication).

- A. Solanas et al. Postconnectivisme: Una nova teoria de l'aprenentatge, Enviat a Congrès Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 2023 [aquí].

- E. Batista et al. On the Deployment of Low-Cost Sensors to Enable Context-Aware Smart Classrooms. In: Berta, R., De Gloria, A. (eds) Applications in Electronics Pervading Industry, Environment and Society. ApplePies 2022, Genova, Italy. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 1036. Springer, Cham, 2022. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-30333-3_45.

- A. Ake-Kob et al. State of the art on ethical, legal, and social issues linked to audio- and video-based AAL solutions, Technical Report, University of Alicante, Alicante, December 2021. doi: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28785.81764.